Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Dnia 22 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), zgodnie z którą od 1 września 2019 r. opłatą recyklingową zostały objęte również torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Zagadnienia związane z opłatą recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego regulują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542) zwanej dalej ustawą.

Przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego - rozumie się torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

  • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,
  • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej (od 1 września 2019 r.).

Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1639) stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Przedsiębiorca nie może uiścić opłaty recyklingowej we własnym zakresie bez obciążania nią klienta. Przy stosowaniu takiej praktyki podlega karze pieniężnej od 500 zł do 20.000 zł nałożonej przez wojewódzką inspekcję handlową.